granted

भिगवण शिक्षण प्रसारक मंडळास डिप्लोमा व एम. ए. अभ्यासक्रमास मान्यता- अजित क्षीरसागर

  भिगवण प्रतिनिधी दि.१६/९/२०२० आप्पासाहेब गायकवाड भिगवण (ता. इंदापूर) येथील, भिगवण शिक्षण प्रसारक मंडळास यशवंतराव